Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Update: 17 maart 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

A. ‘Aanvrager’: een gevolmachtigde of vertegenwoordiger die in eigen naam, maar voor rekening van de Adverteerder, handelt en als gevolmachtigde en/of vertegenwoordiger de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;


B. ‘Adverteerder’: de (rechts)persoon die rechtstreeks, dan wel vertegenwoordigd door of via een volmacht aan een Aanvrager, met EFFECTIVE MEDIA NV contracteert of anderszins een relatie met EFFECTIVE MEDIA NV aangaat of het voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt
;

C. Advertentie: (i) een advertentie in een jaarboek of magazine, op een website of mobiele drager (“gedrukte Media – ook in hun elektronische vorm”), of (ii) een Spot, Online advertentie of Non-Spot advertentie op radio en/of televisie (“airtime”), een website of mobiele drager (“audiovisuele en online Media”);

D. Algemene Voorwaarden: de Algemene verkoopsvoorwaarden van EFFECTIVE MEDIA NV;

E. ‘Digitaal platform’: de websites, mobiele websites, applicaties, players en /of andere digitale platformen en interactieve applicaties van EFFECTIVE MEDIA en/of de Mediabedrijven, of waarvan het commercieel beheer aan EFFECTIVE MEDIA is overgedragen;

F. Non-spot advertentie: vorm van Advertentie, bestaande uit beeld-/geluidsmateriaal die geëigend en bestemd is om te worden uitgezonden buiten de Reclameblokken, zoals maar niet beperkt tot sponsorboodschappen, billboarding, tags, product plaatsing en overlays;

G. ‘Online advertentie’: een vorm van Advertentie die geëigend en bestemd is om -buiten de redactionele verantwoordelijkheid van EFFECTIVE MEDIA om- ten behoeve van Adverteerder te worden geplaatst op een Digitaal platform , zoals maar niet beperkt tot banners, buttons, video advertising (prerolls, postrolls, midrolls, …), homepage takeovers, display advertenties, etc.;

H. ‘Reclameblok’: tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van Spots;

I. ‘Spot’: vorm van een Advertentie, bestaande uit beeld-/geluidsmateriaal, die bestemd is om ten behoeve van Adverteerder te worden uitgezonden in Reclameblokken rondom de programma’s van en/of op de televisiezenders en/of op de radiozenders van de Mediabedrijven;

J. ‘Technische Voorschriften’: de meest recente technische vereisten van EFFECTIVE MEDIA NV voor het aanleveren van Advertenties;

K. ‘EFFECTIVE MEDIA NV’: EFFECTIVE MEDIA NV met maatschappelijke zetel te Z.1. Researchpark 20, 1731 Zellik, ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtbank Brussel) met ondernemingsnummer 0455.595.142;

L. ‘Medium’/‘Media’: het televisie-, mobiel en/of onlinekanaal drager samen (“audiovisuele en online Media”) en/of de krant of het magazine (samen “gedrukte Media – ook in hun elektronische vorm”) waarvoor de Advertentie wordt geboekt, en welke eigendom zijn van EFFECTIVE MEDIA, dan wel van een andere derde partij voor wie EFFECTIVE MEDIA als externe regie optreedt;

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de volledige samenwerking tussen EFFECTIVE MEDIA NV en de Adverteerder en/of Aanvrager m.b.t. de verkoop van Advertenties en op daarmee samenhangende werkzaamheden en diensten die door EFFECTIVE MEDIA NV in het kader van de samenwerking worden uitgevoerd. Tevens zijn op offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van EFFECTIVE MEDIA de meest recente, aan de Adverteerder en/of Aanvrager verstrekte, tariefkaart(en), en de daarbij vermelde bepalingen en (aanlever)condities alsmede de toelichting daarop en de Technische Voorschriften en/of overige door EFFECTIVE MEDIA NV verstrekte brochures, van toepassing. Voor Advertenties op gedrukte Media (kranten en magazines – ook in hun elektronische vorm) geldt dat kortingen en premies nooit geldig zijn op sponsoring- en ruilovereenkomsten, creatieve formules en premiumplaatsingen, en niet cumuleerbaar zijn met andere premies, kortingen of pakketformules.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Adverteerder of haar Aanvrager wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijking van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend jegens EFFECTIVE MEDIA NV gelden indien een dergelijke afwijking vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk door een geldige vertegenwoordiger van EFFECTIVE MEDIA is aanvaard.


2.3. Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van EFFECTIVE MEDIA geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten en/of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

2.4 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst tussen EFFECTIVE MEDIA NV en de Adverteerder ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch die van de overeenkomst zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn voor iedere belanghebbende raadpleegbaar via https://www.effectivemedia.be/algemenevoorwaarden. De commerciële politiek is consulteerbaar op https://www.effectivemedia.be/commercielepolitiek.

2.6 Programmatic advertising deals worden niet gedekt door deze algemene voorwaarden.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige officiële versie. Vertalingen in andere talen dan het Nederlands zijn officieus en zijn in geval van discussie/interpretatiepoblemen steeds ondergeschikt aan de Nederlandstalige versie.

3. Aanvraag en planning

3.1 De aanvragen voor een Advertentie op audiovisuele en online Media moeten schriftelijk worden ingediend, per zelfde publicitaire boodschap, met aanduiding van de duur van de Advertentie, het gewenste tijdstip of de gewenste tijdstippen van de uitzending, alsook de frequentie.

3.2 De aanvraag vermeldt duidelijk de naam, de woonplaats of de zetel, en de eventuele vennootschapsvorm van de Aanvrager. De Aanvrager is samen met de Adverteerder tegenover EFFECTIVE MEDIA NV hoofdelijk gehouden tot betaling. Indien het een buitenlandse Aanvrager betreft, kan EFFECTIVE MEDIA NV vragen dat ook de naam, de woonplaats of de zetel en de gebeurlijke vennootschapsvorm van een in België gevestigde vertegenwoordiger worden opgegeven, die dan tevens tegenover EFFECTIVE MEDIA NV hoofdelijk tot betaling is gehouden, en die deze hoofdelijkheid aanvaardt door medeondertekening van de aanvraag.
 
 De aanvraag vermeldt eveneens de identiteit van de achterliggende Adverteerder, met de aanduiding van het merk of de handelsnaam van het product of de dienst waarover geadverteerd wordt, tesamen met de bevestiging van de Aanvrager dat hij bevoegd is om de Advertentie van de aldus bekendgemaakte Adverteerder door EFFECTIVE MEDIA NV te doen uitzenden.

3.3 EFFECTIVE MEDIA NV zal de aanvragen voor Advertenties op audiovisuele en online Media, op voorwaarde dat zij volledig en geldig zijn ingevuld, discretionair verwerken en rangschikken naargelang de beschikbare zendtijd, en zij zendt hiervan een offerte aan de Aanvrager of Adverteerder, met aanduiding van het zendschema alsook van de prijs of de prijsbepaling. De offerte dient voor bevestiging ondertekend door de Adverteerder of Aanvrager, en indien het een buitenlandse Aanvrager betreft tevens mede-ondertekend door zijn Belgische vertegenwoordiger, te worden teruggezonden: binnen 10 werkdagen na ontvangst of binnen 8 werkdagen na ontvangst indien de campagne aanvangt binnen de 4 weken. In de zin van dit artikel wordt geacht dat de offerte werd ontvangen op de derde werkdag na de verzendingsdatum, waarbij de dag van de verzending in deze termijn wordt begrepen. Voor offertes die naar het buitenland moeten verzonden worden, geldt terzake de vijfde werkdag.


3.4 Voor de aanvragen voor een Advertentie op audiovisuele en online Media is het zo dat een offertebevestiging enkel geldig is indien zij de totaliteit van de offerte betreft, zonder enig voorbehoud is, en ondertekend werd door alle partijen die moeten ondertekenen, en werd gedateerd en teruggezonden binnen de toepasselijke termijn. Zoniet vervalt de offerte en kan EFFECTIVE MEDIA NV vrij beschikken over de desbetreffende zendtijd of advertentieruimte. Indien de Adverteerder of Aanvrager de offerte bevestigt, ontstaat een definitieve overeenkomst. De aanvragen voor een Advertentie op gedrukte Media (kranten en magazines – ook in hun elektronische vorm) zijn pas definitief vanaf de ontvangst van een door de Adverteerder duidelijk en volledig ingevulde en ondertekende of voor akkoord terugbezorgde bestelbon. Boekingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid per medium.


3.5 Elke overeenkomst is intuitu personae aangegaan met de Aanvrager, zijn Belgische vertegenwoordiger, en de achterliggende Adverteerder. Zij geldt specifiek voor het desbetreffende product of dienst, merk, handelsnaam of bedrijf, en zij mag noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen, op straffe van niet-tegenwerpelijkheid aan EFFECTIVE MEDIA NV.

3.6 Indien het vertrouwen van EFFECTIVE MEDIA NV in de kredietwaardigheid van de Aanvrager, zijn Belgische vertegenwoordiger en/of de Adverteerder geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Aanvrager, zijn Belgische vertegenwoordiger en/of de Adverteerder en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Aanvrager en/of Adverteerder aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt EFFECTIVE MEDIA NV zich het recht voor om van de Aanvrager, zijn Belgische Vertegenwoordiger en/of de Adverteerder geschikte waarborgen te eisen.


3.7 In geval van niet-betaling of in geval van contractuele wanprestatie zoals bepaald in artikel 3.6 behoudt EFFECTIVE MEDIA NV zich het recht voor, mits schriftelijke notificatie en zonder vooropzeg:

• de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst te staken


• de uitvoering van andere overeenkomsten te staken


• andere nog te starten overeenkomsten uit te stellen


• een gehele of gedeeltelijke voorafbetaling van andere overeenkomsten te eisen


• alle aan de Aanvrager, zijn Belgische Vertegenwoordiger en/of de Adverteerder verleende creditnota’s onmiddellijk en eenzijdig te compenseren met de openstaande facturen. In alle bovenvermelde gevallen zal Aanvrager, zijn Belgische Vertegenwoordiger en/of de Adverteerder geen enkel recht hebben op schadevergoeding.


3.8 De overeenkomst verplicht de Aanvrager en/of Adverteerder tot levering van de Advertenties in overeenstemming met artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.


4. Uitstel, annulatie en opschorting

4.1 Annulatie van een Advertentiecampagne op audiovisuele en online Media, of een deel ervan, is enkel mogelijk door middel van een aangetekende brief die bij EFFECTIVE MEDIA NV toekomt minstens 60 dagen voor de eerste uitzending van de Advertentie, en op voorwaarde dat tegelijkertijd 5% van het overeengekomen bedrag betaald wordt, te vermeerderen met de BTW. Bij annulatie tussen 60 en 30 dagen voor de uitzending van de eerste Advertentie is 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Vanaf 30 dagen voor de uitzending van de eerste Advertentie van een campagne is geen annulatie meer mogelijk, en blijft de oorspronkelijke overeenkomst bindend. Voor Non-spot Advertenties gelden evenwel andere termijnen welke worden bepaald in art 4.2
.

4.2 De annulatie van een overeenkomst omtrent een Non-spot Advertentie of een deel ervan is enkel mogelijk door middel van een aangetekende brief die bij EFFECTIVE MEDIA NV toekomt minstens 90 dagen voor de eerste uitzending, en op voorwaarde dat tegelijkertijd 5% van het overeengekomen bedrag betaald wordt, te vermeerderen met de BTW. Bij annulatie tussen 90 en 60 dagen voor de uitzending 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Vanaf 60 dagen voor de uitzending is geen annulatie meer mogelijk, en blijft de oorspronkelijke overeenkomst bindend.


4.3 Het uitstel of de verplaatsing van een concrete Advertentie op audiovisuele en online Media naar een ander tijdsblok of een andere datum zijn enkel mogelijk binnen hetzelfde semester door middel van een aangetekende brief die EFFECTIVE MEDIA NV ontvangt minstens 5 werkdagen voor de datum der oorspronkelijke uitzending. Een verzoek tot uitstel of verplaatsing wordt door EFFECTIVE MEDIA NV discretionair behandeld binnen de mogelijkheden van de planning. In elk geval blijft de Aanvrager en/of Adverteerder gehouden tot het oorspronkelijke bedrag van de overeenkomst, onverminderd de toepassing van de hogere tarieven indien het verzoek daartoe leidt.

4.4 Voor gedrukte Media (kranten en magazines – ook in hun elektronische vorm) geldt dat de Adverteerder en/of Aanvrager een bestelling of lopende opdracht niet kan annuleren in de periode van 14 dagen voor de reservatiedeadline van het betrokken medium. Gebeurt een annulatie in een periode tussen 28 en 15 dagen voor deze reservatiedeadline, dan wordt 50% van het budget gefactureerd. Bestellingen voor premiumplaatsingen of creatieve formules zijn niet annuleerbaar. Wijzigingen in een bestelde campagne kunnen meegedeeld worden ten laatste 3 werkdagen voor de reservatiedeadline van het betrokken medium. EFFECTIVE MEDIA NV kan echter steeds substantiële wijzigingen weigeren.


4.5 EFFECTIVE MEDIA NV kan steeds de uitzending of plaatsing van een Advertentie zonder motivering opschorten, mits dit voorafgaandelijk schriftelijk mee te delen aan de Aanvrager of Adverteerder.
 


4.6 EFFECTIVE MEDIA NV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de Aanvrager en/of zijn Belgische vertegenwoordiger en/of Adverteerder.


5.Plaatsing Advertentie

5.1 De door EFFECTIVE MEDIA NV verstrekte aanduidingen zijn slechts indicatief, en reserveringen hebben betrekking op de plaats van een Reclameblok in het zendschema, en niet op de exacte uuraanduiding. Indien EFFECTIVE MEDIA NV om enige reden van actualiteit of programmatie verplicht zou zijn het zendschema aan te passen, kan de planning door EFFECTIVE MEDIA NV herzien worden, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de Aanvrager en/of Adverteerder en zonder dat deze herziening als grondslag tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst door de Aanvrager en/of Adverteerder kan worden ingeroepen.


5.2 Voor Advertenties op gedrukte Media (jaarboeken en magazines – ook in hun elektronische versie) wordt verwezen naar de specifieke afspraken in de commerciële politiek.


6. Advertentie

6.1 Elke Advertentie moet exclusief betrekking hebben op slechts één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf
.

6.2 Slechts uitzonderlijk kunnen andere adverteerders/merken vermeld worden in de Advertentie, maar dan enkel als een eenvoudige visuele of auditieve vermelding en de aanvraag dient deze vermelding van andere adverteerders/merken te preciseren. Voor deze meervoudige vermeldingen zijn prijsverhogingen van toepassing zoals voorzien in de toepasselijke commerciële politiek. Slechts uitzonderlijk kunnen andere producten onder éénzelfde productnaam worden vermeld. Voor elke visuele en/of auditieve vermelding met argumentatie en/of productomschrijvingen van bijkomende vermeldingen zal een toeslag worden aangerekend zoals voorzien in de toepasselijke commerciële politiek. Voor de vermelding van sponsors (van evenementen, beurzen, e.a.) zijn ook bepaalde vergoedingen van toepassing zoals voorzien in de toepasselijke commerciële politiek. De grootte van de logovermelding is beperkt tot maximum 60 lijnen. In alle gevallen zal de duurtijd van de aanwezigheid van vermelding beperkt blijven tot de verhouding van max. 5” t.o.v. een spotlengte van 30”. Langere duurtijden van vermeldingen impliceren een bijkomende verhoging.


6.3 Alleen de Adverteerder en/of Aanvrager is volledig aansprakelijk voor de inhoud en de vorm van de Advertentie (incl. ten opzichte van alle derden, inbegrepen alle overheden). De Adverteerder en/of Aanvrager garandeert ook de conformiteit van de Advertentie met alle geldende wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften (incl. de Vlaamse Mediadecreten), en vrijwaart EFFECTIVE MEDIA NV onherroepelijk en onbeperkt tegen alle aanspraken of vorderingen van derden jegens EFFECTIVE MEDIA NV, onder meer wegens vermeende of werkelijke inbreuk op de vigerende wetgeving, of tot de vergoeding van de door de uitzending veroorzaakte schade of potentiële schade. Daarenboven behoudt EFFECTIVE MEDIA NV zich het recht voor om een Advertentie zonder opgave van redenen te weigeren, of om er de wijziging van te vragen, waarbij de Aanvrager en/of Adverteerder daartoe op eerste verzoek van EFFECTIVE MEDIA NV de Advertentie tijdig aan de controle door EFFECTIVE MEDIA NV zal onderwerpen, zonder dat deze controle de Aanvrager en/of Adverteerder ontheft van zijn volledige aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht ten aanzien van EFFECTIVE MEDIA NV.


6.4 Het is de Aanvrager, of diens achterliggende Adverteerder, of de Belgische vertegenwoordiger, verboden op enigerlei wijze, in welk geschrift dan ook, gebruik te maken van of te verwijzen naar EFFECTIVE MEDIA NV, alsook diens programma’s/websites en/of logo’s en merken, op straffe van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst, onverminderd het recht op schadevergoeding voor EFFECTIVE MEDIA NV. Alle Advertenties waarin werknemers, opdrachthouders, permanente of occasionele of freelance medewerkers van EFFECTIVE MEDIA NV voorkomen, hetzij auditief, visueel of anderszins expliciet of impliciet, zijn verboden en worden geweigerd. Hiervan kan enkel bij voorafgaandelijk schriftelijke en expliciete overeenkomst worden afgeweken.


6.5 De Aanvrager en/of Adverteerder zullen EFFECTIVE MEDIA NV ook volledig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden inzake auteursrechten en alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en/of de vorm van de Advertentie. De Aanvrager en/of Adverteerder garanderen dat indien in de Advertentie teksten of beeldmateriaal wordt gebruikt alle nodige toestemmingen werden bekomen en vergoedingen werden betaald aan alle rechthebbenden (o.m. auteurs en afgebeelde personen). De Aanvrager en/of Adverteerder garanderen tevens dat alle vergoedingen die verschuldigd zullen zijn aan derden (waaronder auteurs- en naburig rechthebbenden) in verband met de openbaarmaking en verveelvoudiging door EFFECTIVE MEDIA NV op de Media van het door de Adverteerder en/of de Aanvrager aangeleverde materiaal zijn voldaan. De Adverteerder en/of de Aanvrager garandeert voorts dat door haar of door voornoemde derden rechthebbenden (dan wel de hen vertegenwoordigende collectieve beheersvennootschappen) geen vergoedingen zullen worden opgeëist die betrekking hebben op de openbaarmaking en verveelvoudiging van het materiaal door EFFECTIVE MEDIA NV.


6.6 EFFECTIVE MEDIA NV heeft het recht om de uitzending van een bepaalde Advertentie te beëindigen of te schorsen, wanneer tegen verdere uitzending ernstige bezwaren zijn gerezen of te verwachten zijn. EFFECTIVE MEDIA NV zal de Aanvrager en/of Adverteerder inlichten van deze ordemaatregel. De toepassing van deze maatregel zal ten laste van de Aanvrager en/of Adverteerder geschieden, zonder aansprakelijkheid van EFFECTIVE MEDIA NV voor enigerlei vorm van schade en zonder dat zulks door de Aanvrager en/of Adverteerder kan worden ingeroepen als grond voor ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

6.7 De Adverteerder en/of Aanvrager zal EFFECTIVE MEDIA NV vrijwaren tegen en desgevallend vergoeden voor elke aanspraak, daarin onder meer begrepen een aanspraak o.b.v. een procedure, een verzoek om schadevergoeding, sanctie, kostenvergoeding, etc., die zou voortkomen uit een inbreuk van de Adverteerder en/of Aanvrager op diens verplichtingen, verklaringen en garanties onder de Overeenkomst. Indien EFFECTIVE MEDIA NV wordt gedagvaard in het kader van dergelijke aanspraak zal de Adverteerder en/of Aanvrager op verzoek van EFFECTIVE MEDIA NV vrijwillig tussenkomen in de procedure.

6.8 EFFECTIVE MEDIA NV houdt zich het recht voor om Advertenties die niet de afgesproken lengte/omvang hebben of Advertenties die niet aan de Technische Voorschriften beantwoorden niet te aanvaarden. Indien de Advertentie langer/groter is dan voorzien en toch zou aanvaard worden, wordt de prijs naar de hogere eenheid afgerond. Indien de Advertentie korter/ kleiner is dan voorzien, geldt de eerder afgesproken prijs.


6.9 De gesproken en/of geschreven boodschap van de Advertentie op audiovisuele en online Media is in het Nederlands. Voor gedrukte Media (jaarboeken en magazines – ook in hun elektronische vorm) geldt dat Advertenties opgesteld in een andere taal dan deze van de betrokken uitgave door EFFECTIVE MEDIA NV geweigerd kunnen worden, en dat deze niet door EFFECTIVE MEDIA NV worden vertaald tenzij op uitdrukkelijke vraag en kosten van de klant. Elke afwijking van deze regels zal eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan EFFECGTIVE MEDIA NV.


6.10 Door het sluiten van de overeenkomst geeft de Adverteerder en/of Aanvrager EFFECTIVE MEDIA NV een niet-exclusief recht om de Advertentie uit te zenden/te plaatsen/te publiceren in/op de Media, via alle mogelijke transmissiesystemen en op alle mogelijke toestellen, lineair of niet-lineair en ongeacht het feit of de kijker/lezer/surfer/luisteraar al dan niet voor deze Advertentie betaalt.
 


6.11 De Adverteerder en/of Aanvrager aanvaardt dat de inhoud of kwaliteit van de Media zelf nooit een aanleiding kunnen zijn om diens verplichtingen volgend uit de Overeenkomst (incl. Algemene Voorwaarden) niet na te leven, noch om de aansprakelijkheid van EFFECTIVE MEDIA NV in dat verband in te roepen.

7. Digita(a)l(e) platform(en)

7.1. Het is de Aanvrager en/of Adverteerder niet toegestaan om de Digitale platformen te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de relevante en toepasselijke regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet elektronische communicatie de toekomstige E-Privacy Verordening en de Privacywetgeving).


7.2 Het is de Aanvrager en/of Adverteerder niet toegestaan om de advertentieruimte op de Digitale Platformen waarover zij de beschikking krijgt op grond van deze overeenkomst door te verkopen aan derden.


7.3. Het is de Aanvrager en/of Adverteerder voorts niet toegestaan om de Advertenties te gebruiken voor:


 – het verzenden van e-mailberichten (waaronder spam en reclame) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk; en/ of


– het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door DPG MEDIA en/of de Mediabedrijven aangeboden Digitale platformen, het internet of de computers en/of software van derdenkunnen schaden.

7.4 EFFECTIVE MEDIA NV streeft er naar dat de Digitale platformen waarop online advertentieruimte wordt aangeboden beschikbaar zijn voor bezoekers. EFFECTIVE MEDIA NV garandeert niet dat de Digitale platformen te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om de Digitale platformen onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een Digitaal platform aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. De Aanvrager en/of Adverteerder kunnen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding als een gevolg van dergelijke onderbrekingen.


8. Technische kenmerken

Het materiaal dient geleverd te worden conform de Technische Voorschriften die op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar zijn. Voor Advertentiemateriaal voor gedrukte Media (kranten en magazines – ook in hun elektronische vorm) dient het te gebruiken publiciteitsmateriaal tijdig door de Adverteerder te worden bezorgd volgens de kanalen vermeld op www.effectivemedia.be. Enkel de Adverteerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal.

9. Levering en kwaliteitscontrole

9.1 Het volledige publiciteitsmateriaal, dat voldoet aan de kenmerken waarnaar in artikel 5 verwezen wordt, wordt aan EFFECTIVE MEDIA NV geleverd ten laatste 5 werkdagen voor de geplande datum van uitzending.


9.2 Indien een Advertentie naar het oordeel van EFFECTIVE MEDIA NV niet tijdig en/of niet in overeenstemming met de technische en kwaliteitsnormen werd geleverd kan deze door EFFECTIVE MEDIA NV worden geweigerd, onverminderd de volle aansprakelijkheid van de Aanvrager en/of Adverteerder en zonder dat zulks hun verbintenissen ten overstaan van EFFECTIVE MEDIA NV beperkt of reduceert.

10. Verspreiding media

EFFECTIVE MEDIA NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de kwaliteit of continuïteit van de verspreiding van de media, zoals de levering van televisiesignalen bij de abonnees van de kabeldistributiemaatschappij of de distributie via enig andere weg, en heeft zich volledig van hun verbintenissen bevrijd door opname van de Advertenties in vermelde signalen.

11. Beëindiging

11.1 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst, bij aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen wanneer de andere partij een inbreuk pleegt op deze overeenkomst, en de andere partij deze inbreuk niet rechtzet of beëindigt binnen tien (10) dagen na de ontvangst van een per aangetekende post verzonden, schriftelijke aanmaning waarin de aard van de inbreuk wordt gepreciseerd en de in gebreke blijvende partij wordt verzocht deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen. EFFECTIVE MEDIA NV heeft het recht de Overeenkomst, bij aangetekend schrijven, zonder enige vergoeding, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen, indien de Adverteerder en/of Aanvrager: (i) in strijd handelt met Artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden; of in strijd handelt met Artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden, wanneer de Adverteerder en/of Aanvrager zich niet onthoudt van een daad, uitspraak of verklaring die schade kan veroorzaken aan (de reputatie van) EFFECTIVE MEDIA NV, daarin begrepen hun activiteiten (programma’s, evenementen, merken, etc.).


11.2 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst, bij aangetekend schrijven, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer (i) de andere partij onvermogend wordt of in liquidatie gaat, (ii) een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, (iii) wanneer de andere partij failliet verklaard werd of insolvabel is geworden, (iv) wanneer bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van de activa van die partij en dit beslag een nadelige invloed heeft op de nakoming van de verplichtingen van deze partij, of (v) in geval van enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 (in voorkomend geval mits naleving van artikel 35 van deze wet) of enige gelijkaardige (buitenlandse) procedure door deze partij.


11.3 Indien EFFECTIVE MEDIA NV zouden beslissen tot het annuleren van het evenement of het programma waaraan een Advertentie is verbonden, eindigt de betrokken overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege zonder dat EFFECTIVE MEDIA NV gehouden zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding. Indien het gaat om een gedeeltelijke annulering, zal de overeengekomen waarde van de Advertentie pro rata worden aangepast.


12. Aansprakelijkheid

EFFECTIVE MEDIA NV voert de overeenkomst met de Aanvrager en/of Adverteerder alsmede haar overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. EFFECTIVE MEDIA NV, zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, opgelopen door de Aanvrager en/of Adverteerder en/of een derde naar aanleiding van of ten gevolge van de uitvoering door EFFECTIVE MEDIA NV van de opdracht of overeenkomst, tenzij in geval van opzet of bedrog door of van EFFECTIVE MEDIA NV. De aansprakelijkheid van EFFECTIVE MEDIA NV is in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en supplementaire kosten. In alle gevallen is de totale aansprakelijkheid van EFFECTIVE MEDIA NV bijkomend beperkt tot een bedrag waarvoor de overeenkomst, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, is aangenomen.


13. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

13.1 EFFECTIVE MEDIA NV is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst met de Aanvrager en/of Adverteerder op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van EFFECTIVE MEDIA NV, zonder dat EFFECTIVE MEDIA NV tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Indien EFFECTIVE MEDIA NV als gevolg van een overmachtsituatie gedurende een periode van één maand of langer niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is de Aanvrager en/of Adverteerder gerechtigd de overeenkomst met EFFECTIVE MEDIA NV te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

13.2 Van overmacht aan de zijde van EFFECTIVE MEDIA NV is sprake indien EFFECTIVE MEDIA NV verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van EFFECTIVE MEDIA NV. Onder onvoorziene omstandigheden of overmacht in de zin van dit artikel worden ook begrepen de situaties dat EFFECTIVE MEDIA NV niet meer in staat is een overeenkomst uit te voeren als gevolg van een besluit van zichzelf genomen om de uitzending van een bepaalde zender of Digitaal platform te staken en/of dat het EFFECTIVE MEDIA NV ingevolge een overheidsbesluit en/of rechterlijke uitspraak in redelijkheid niet meer vrij staat de overeenkomst uit te voeren.


13.3 In geval EFFECTIVE MEDIA NV door onvoorziene omstandigheden of door verhinderd is de opdracht van de Aanvrager en/of Adverteerder uit te voeren, heeft EFFECTIVE MEDIA NV het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de Aanvrager en/of de Adverteerder gehouden te zijn. In deze gevallen is EFFECTIVE MEDIA NV verplicht de Aanvrager of Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.


14. Klachten

14.1 Elke klacht over een niet-conforme uitvoering door EFFECTIVE MEDIA NV van haar verbintenissen wordt slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk en aangetekend binnen de 8 dagen na de dag van uitzending door EFFECTIVE MEDIA NV is ontvangen.


14.2 Indien de Aanvrager en/of Adverteerder beweert dat EFFECTIVE MEDIA NV een Advertentie niet hebben uitgezonden, moet EFFECTIVE MEDIA NV het bewijs van de opname in de programmatie leveren, zoniet wordt de prijs niet gefactureerd.


14.3 Ingeval een andere Advertentie van de Adverteerder werd geprogrammeerd, zal EFFECTIVE MEDIA NV de juiste Advertentie programmeren zonder dat Effective Media verplicht is enige schade te vergoeden.


14.4 In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van EFFECTIVE MEDIA NV beperkt tot teruggave van het bedrag voor de Advertenties waarvoor de klacht gegrond werd bevonden.


15. Betalingsvoorwaarden

15.1 Alle facturen zijn voor Advertenties in gedrukte Media (jaarboeken en magazines – ook in hun elektronische vorm) minstens contant betaalbaar en voor Advertenties op audiovisuele en online Media betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur aangegeven.

15.2 EFFECTIVE MEDIA NV behoudt zich steeds het recht voor een gehele of gedeeltelijke voorafbetaling te eisen.


15.3 Alle erop toepasselijke belastingen zijn voor rekening van de Aanvrager, zijn Belgische vertegenwoordiger, of de achterliggende Adverteerder. De Aanvrager en/of zijn Belgische vertegenwoordiger en/of de Adverteerder zijn/is gehouden tot de betaling van de Advertenties. De Aanvrager blijft verantwoordelijk voor betaling van de Advertentie, zelfs indien de facturen worden opgemaakt op naam van de opdrachtgever van die Aanvrager.


15.4 Protesten zijn enkel ontvankelijk indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum met een aangetekende brief bij EFFECTIVE MEDIA NV zijn ingediend. Een protest schort de betalingsverplichting niet op.


15.5 De vervaldatum van de factuur moet in elk geval strikt worden nageleefd. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag automatisch en zonder aanmaning verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding die hierbij conventioneel wordt bepaald op 1 % van het factuurbedrag per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft EFFECTIVE MEDIA NV het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR, wegens de bijkomende administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van EFFECTIVE MEDIA NV om enige vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade.


15.6 De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt, na vergeefse ingebrekestelling per aangetekend schrijven, het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.


16. Overeenkomst

16.1 EFFECTIVE MEDIA NV is enkel gebonden door hetgeen schriftelijk werd vastgesteld en erkend is door een geldige vertegenwoordiger van EFFECTIVE MEDIA NV, en alleen dat is aan haar tegenwerpelijk.


17. Vertrouwelijkheid

17.1. De Aanvrager en/of Adverteerder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om Vertrouwelijke Informatie: – enkel en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van deze overeenkomst;
 – geheim en vertrouwelijk te houden en aldus aan geen enkele andere partij toegang te verschaffen tot die Vertrouwelijke Informatie of aan enige derde die Vertrouwelijke Informatie mee te delen dan wel op een andere manier te (laten) gebruiken. Het is de Aanvrager en/of. Adverteerder dan ook met name niet toegestaan om Vertrouwelijke Informatie door te geven aan andere mediacentrales, reclameregies, dienstverleners of andere afnemers van advertentiediensten, voor welk gebruik of doel ook, met inbegrip van het verwerken of opnemen in een databank of het ‘poolen’ van Vertrouwelijke Informatie. Als enige en uitsluitende uitzondering is de Aanvrager en/of Adverteerder gerechtigd om in het kader van een audit van haar activiteiten aan een auditkantoor inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie, evenwel onder de volgende voorwaarden: – de inzage heeft tot uitsluitend doel de evaluatie van de uitvoering van deze overeenkomst; – de Vertrouwelijke Informatie wordt enkel aan het auditkantoor verstrekt en de Vertrouwelijke Informatie evenals het resultaat van de audit kunnen niet aan anderen dan de Aanvrager en/of Adverteerder worden bekendgemaakt; – de Aanvrager en/of Adverteerder maakt zich sterk dat het auditkantoor zich tot eenzelfde vertrouwelijkheid ten aanzien van de Aanvrager en/of Adverteerder en EFFECTIVE MEDIA NV zal verbinden; Onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan: de aangeboden en/of overeengekomen voorwaarden, daarin begrepen alle informatie met betrekking tot vergoedingen, kortingen, bedrijfs- en commerciële zaken, financiële vooruitzichten en budgetten, strategische plannen, marketing- en advertentieplannen.

17.2. Voormelde verbintenissen zijn essentieel. De Aanvrager en/of Adverteerder aanvaarden dit essentieel karakter uitdrukkelijk, evenals dat elke inbreuk hierop aanzienlijke schade met zich meebrengt voor EFFECTIVE MEDIA NV. In geval van een inbreuk heeft EFFECTIVE MEDIA NV het recht om de samenwerking tussen de partijen stop te zetten en/of vergoeding te vorderen voor de schade die EFFECTIVE MEDIA NV heeft geleden, waarbij partijen het erover eens zijn dat deze schade nooit kleiner zal zijn dan het hoogste van de volgende bedragen: i) de aan de Aanvrager en/of Adverteerder door EFFECTIVE MEDIA NV verleende kortingen of ii) 20 % van de bruto advertentiebesteding van de Aanvrager en/of Adverteerder bij EFFECTIVE MEDIA NV, en dit gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de contractuele inbreuk. De bepalingen van dit artikel zullen van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van de overeenkomst, tenzij de Vertrouwelijke Informatie in het openbaar domein zou vallen, anders dan door schending van dit artikel.


18. Persoonsgegevens

18.1. Begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerken/verwerking”, “betrokkene” en “verwerkingsverantwoordelijke” hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”), de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten (hierna “Privacywetgeving”).

18.2 Persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt, zijn en blijven te allen tijde eigendom van de oorspronkelijke verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de partijen afwijkende schriftelijke afspraken maken over de verwerking van deze persoonsgegevens.

18.3 De verwerking van persoonsgegevens door EFFECTIVE MEDIA NV in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, is onderhevig aan haar Privacy –en cookieverklaring.

18.4 Het is de Adverteerder uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of andere methodes persoonsgegevens te verzamelen van gebruikers op de websites of apps van EFFECTIVE MEDIA NV. Meer in het bijzonder, is het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, en informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of apps van EFFECTIVE MEDIA NV niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van EFFECTIVE MEDIA NV.

Het is de Adverteerder uitsluitend toegestaan om de volgende metadata te verzamelen in een volledig geanonimiseerde vorm die het onmogelijk maakt om de gebruiker te identificeren:

  • hoe vaak de advertentie bekeken is (i.e. aantal “views”)
  • hoe vaak de advertentie aangeklikt is (i.e. aantal “clicks”)
  • welk deel of percentage van de advertentie de gebruiker of kijker gezien heeft
  • de gebruikte schermresolutie
  • de gebruikte browser
  • het gebruikte besturingssysteem

18.5 Elke Partij is aansprakelijk in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de respectievelijke partij verzamelt en verwerkt tegenover de betrokkenen voor schade toegebracht door inbreuken op hun rechten krachtens de Privacywetgeving.

18.6 De Adverteerder/Aanvrager is aansprakelijk voor alle schade – die ontstaat bij EFFECTIVE MEDIA NV in geval van niet nakoming van de verplichtingen op grond van dit Artikel 18, en vrijwaart deze partijen voor alle aanspraken van derden in dit verband. Bij niet naleving van dit Artikel 18, behoudt EFFECTIVE MEDIA NV zich bovendien het recht voor om de campagne te beëindigen of de Advertentie off line te halen, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van Adverteerder en/of Aanvrager tot volledige betaling van de campagne.


19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

19.2 In geval van geschillen over de interpretatie of de uitvoering ervan zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken te Turnhout bevoegd.