FACTUURVOORWAARDEN

FACTUURVOORWAARDEN

Art. 1 – Onderstaande factuurvoorwaarden maken integrerend deel uit van onze algemene voorwaarden voor verkoop van publiciteit of drukwerk (te verkrijgen op eenvoudig verzoek) en gelden voor alle leveringen, tenzij schriftelijk andersluidende voorwaarden werden bedongen. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten, erkent de koper de voorwaarden te kennen en deze als een integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden. Iedere ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsopdracht verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Art. 2 – BTW wordt in principe nooit gerekend in de prijs of de offerte maar steeds op de facturen. Deze BTW is steeds lastens de klant.

Art. 3 – De facturen zijn betaalbaar op vervaldatum zonder korting; de uitgifte van wissels of kwitanties beoogt geen afwijking van deze bepaling. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 12 % verschuldigd zijn.

Art. 4 – In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen en na vergeefse ingebrekestelling zal het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum van 123.95 euro en een maximum van 1859.20 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd andere kosten.

Art. 5 – Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.

Art. 6 – Niet betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen en brengt tevens met zich mee dat niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is.

Art. 7 – Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gedaan binnen de acht dagen van de verzending van de factuur, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Inzake publiciteit gaat de verkoper van de veronderstelling uit dat de koper het verschijnen van de publiciteit op de voet volgt. Omwille van de afsluittermijnen wordt een klacht in verband met publiciteit slechts in overweging genomen wanneer ze schriftelijk binnen de 3 dagen na het verschijnen van de advertentie wordt ingediend. Elke klacht in verband met drukwerk dient schriftelijk te worden gedaan binnen de 8 dagen die op de levering volgen. Indien de klant verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij afgifte van de factuur, van de verzendnota of van elk gelijkaardig document. Niet naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de onontvankelijkheid van de klacht met zich mee. Eventuele reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis en impliceert geen verzaking aan dit recht, dat in elke stand van het geschil door de  

nv EFFECTIVE MEDIA ingeroepen kan worden. Niet alle klachten worden, ingevolge onze algemene voorwaarden in overweging genomen. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich enkel tot heruitgave of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de publiciteit of dienst schaadt. De gedeeltelijke benutting van de geleverde diensten heeft de aanvaarding van het geheel voor gevolg. In géén geval kan de financiële aansprakelijkheid van de verkoper het hem verschuldigd bedrag voor geleverde diensten in de betrokken sector overschrijden.

Art. 8 – Overeenkomstig onze algemene voorwaarden behoudt de nv Effective Media zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling vanwege de klant.

Art. 9 – Alle composities door ons ontworpen blijven onze eigendommen zijn beschermd door het auteursrecht.

Clichés, films, drukproeven, zetwerk, selecties en andere bewerkingen kunnen steeds in rekening gebracht worden. Tekeningen, schetsen, of drukproeven, welke door geen bestelling worden gevolgd, worden in rekening gebracht. Alle verbeteringen en/of aanvullingen op de proeven die origineel verschillen worden in verhouding aangerekend.

Art. 10 – De aanvragen tot stopzetting of schorsing van een gegeven opdracht dienen schriftelijk te gebeuren binnen de termijnen en volgens de modaliteiten door de algemene verkoopsvoorwaarden voorzien.

Art. 11 – Wat betreft onze informatieweekbladen en huis-aan huisbladen wordt het door de klant ter beschikking gestelde materiaal gedurende 3 maanden na de laatste plaatsing bewaard. Voor de magazines bedraagt deze termijn 6 maanden na plaatsing. Voor alle andere drukwerken 2 maanden na de levering. Na deze termijn wordt het niet door de klant teruggevraagde materiaal vernietigd. De tekeningen, films, platen, papieren, enz… behorende aan de klant die in onze werkhuizen berusten, dat zij betaalt wezen of niet, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de uitgever/drukker van alle verantwoordelijkheid ontlast. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt geen verantwoordelijkheid opgenomen, noch voor beschadiging van materiaal ten gevolge van de behandelingen die het moet doorstaan, noch voor verlies of diefstal.

Art. 12 – Alle facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Zellik. Betaling bij middel van wisselbrieven wordt slechts aanvaard mits voorafgaandelijke goedkeuring van onzentwege, zonder dat dit de plaats van betaling kan wijzigen. De discontokosten en agio’s zijn steeds ten laste van de klant.

Art. 13 – Elke betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtsmachten van Turnhout. Enkel de verkoper kan van deze regel afwijken. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch Recht.